financieel jaarverslag

 

 

 

Stichting Ghana Over De IJssel.nl 

Oldenzaal 

Stichting Ghana Over de Ijssel 

Boekjaar: 202

Eindigend op: 31-12-2021 

Inhoudsopgave 

Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens Accountantscontrole Statutaire regeling inzake de saldobestemming Gebeurtenissen na balans datum 

Adres van de stichting: 

Adelaarstraat 2 7574 BK Oldenzaal 

Kvk nummer: 71857559 

RSIN nummer: 858876541 

Statutaire vestigingsplaats: Oldenzaal 

Bestuursleden: 

  • Alfred Atta - voorzitter 
  • Eerhard Mensink - penningmeester 
  • Bart van Schie - secertaris 
  • Annelene Steenvoorden - lid 
  • Astrid Atta - lid 

Website: https://www.stichtingghanaoverdeijssel.nl 

Datum goedkeuring jaarrekening: 13-03-2022 

Stichting Ghana Over De IJssel.nl - Jaarrekening: 2021 | pagina 2 van 9 

Balans 

Activa 

31-12-202

31-12-2020 

Type Liquide middelen Bankrekening Totaal Activa 

Beschrijving NL 56 RABO 0332 0879 56 

6127 

5357 

6127 

5357 

Passiva 

Reserves en Fondsen 

Bestemmingfonds project 

31-12-202

31-12-2020 

water cistern Calabash 

-2383 

-2383 

Totaal bestemmings reserve Totaal algemene reserve Totaal passiva 

8510 

5357 5357 

6127 

Stichting Ghana Over De IJssel.nl - Jaarrekening: 2021 | pagina 3 van 9 

Staat van Baten en Lasten 

Baten 

Werkelijk 202

Werkelijk 2020 

4478 

2320 

Inkomsten uit donaties en giften Inkomsten uit overige baten van particulieren Totaal baten van particulieren 

1208 

3528 

4478 

Som van de baten 

352

4478 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling 

352

4478 

Stichting Ghana Over De Ijssel.nl - Jaarrekening: 2021 | pagina 4 van 9 

Staat van Baten en Lasten 

Lasten 

Werkelijk 202

Werkelijk 2020 

2383 

Besteed aan doelstellingen: water cistern Calabash Besteed aan doelstellingen Wervingskosten: 

4500 

4500 

2383 

Website en hosting 

145 

145 

145 

145 

 

Totaal Wervingskosten Kosten beheer en administratie: 

Overige kosten beheer en administratie 

119 

119

 

Totaal kosten beheer en administratie 

119 

119 

2647 

4764 

Som van de lasten Resultaat 

Saldo baten & lasten 

88

286

 

Stichting Ghana Over De IJssel.nl - Jaarrekening: 2021 | pagina 5 van 9 

Algemene toelichting 

Activiteiten 

Door het overdragen van kennis willen we er voor zorgen dat men in Afrika ook zonder ons verder gebouwd kan worden. 

 

Algemene grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

 

Effecten 

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. 

 

Reserves en fondsen 

Algemene reserv

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. 

Bestemmingsfondsen 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam). 

Stichting Ghana Over De IJssel.nl - Jaarrekening: 2021 | pagina 6 van 9 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Algemeen 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

LET OP! ER IS EEN VERSCHIL VAN 111 TUSSEN BALANS EN STAAT VAN BATEN & LASTEN

Nalatenschappen 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. 

Stichting Ghana Over De IJssel.nl - Jaarrekening: 2021 | pagina 7 van 9 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten). 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. 

Ratio's 

Omschrijving Gerealiseerde verhouding tussen "wervingskosten" en "Som van de baten" Gerealiseerde verhouding tussen "wervingskosten" en "Som van de lasten" Gerealiseerde verhouding tussen "besteed aan de doelstelling" en "Som van de lasten" Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie" en "Som van de lasten" 

2021 4,1% 5,5% 90,0% 4,5% 

2020 3,2% 3,0% 94,5% 2,5% 

Stichting Ghana Over De Ijssel.nl - Jaarrekening: 2021 | pagina 8 van 9 

Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 13-03-2022 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De verklaring van de kascommissie is als bijlage bijgevoegd. 

 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten 

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 

Stichting Ghana Over De IJssel.nl - Jaarrekening: 2021 | pagina 9 van 9 Volgt binnenkort

.